ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η παρούσα δέσμη εργασίας περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων που προηγούνται της υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης του έργου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εκτέλεση των τελευταίων.