ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ

Αυτή ηδέσμη εργασίας αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διατήρηση και αποκατάσταση του οικοτόπου προτεραιότητας 9370* στα Κανάρια νησιά και στην Κρήτη, αντιμετωπίζοντας τόσο τους κύριους κινδύνους και απειλές που μοιράζονται και οι δύο περιοχές, όσο και άλλους που αφορούν ειδικά την κάθε μία από αυτές.