Ενέργειες

Διαχείριση και συντονισμός του έργου

T.1.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ολοκληρωμένη διαχείριση του LIFE Phoenix πραγματοποιείται από την GESPLAN μέσω της Ομάδας Διαχείρισης Έργου (PMT), η οποία υποστηρίζεται από τους τεχνικούς και τους διαχειριστές των άλλων εταίρων. Επιπλέον, η δραστηριότητα αυτή ελέγχεται άμεσα από μια Συντονιστική Επιτροπή (SC), της οποίας προεδρεύει ο Συντονιστής Δικαιούχος και η οποία αποτελείται από ανώτερους εκπροσώπους κάθε εταίρου. Τέλος, μια Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (SAB), αποτελούμενη από έναν αριθμό εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκτός από τους συντονιστές και τους τεχνικούς κάθε εταίρου, αναλύει την εξέλιξη του έργου, τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και τις λύσεις που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη σε τακτική βάση.

Τα κύρια καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου περιλαμβάνουν: την υπογραφή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (PA) μεταξύ των εταίρων του έργου στην αρχή του έργου- τη συμμετοχή σε συναντήσεις με τους διαχειριστές του προγράμματος LIFE της EC στις Βρυξέλλες- τη διεξαγωγή συνεδριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε 6 μήνες- τη διοργάνωση περιστασιακών επιχειρησιακών συναντήσεων παρακολούθησης με τους τεχνικούς διαχειριστές των εταίρων και τους ελεγκτές του προγράμματος LIFE- τη συνεχή παρακολούθηση και την προετοιμασία όλων των απαραίτητων τεχνικών και οικονομικών εκθέσεων.

Από την άλλη πλευρά, από επιχειρησιακή άποψη στο πεδίο, την GESPLAN αναλαμβάνει όλες τις εργασίες πεδίου στα επιλεγμένα φοινικοδάση της Γκραν Κανάρια, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου και των δράσεων σχετικά με την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, την επικοινωνία, τη διάδοση και την ευαισθητοποίηση στο νησί αυτό, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Κανάριους εταίρους.

Με τη σειρά τους, επίσης σε επιχειρησιακό επίπεδο, όλοι οι εταίροι του έργου είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, ο καθένας στον τομέα της εξειδίκευσής του:

Το Συμβούλιο της Γκραν Κανάρια (CGC) παρέχει γραφειοκρατική υποστήριξη, διεκπεραίωση αδειών και επαφές, καθώς και την καθοδήγηση όλων των δράσεων για τη διαχείριση και τη διατήρηση των φοινικοειδών στην Γκραν Κανάρια. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης υπεύθυνο για τις δράσεις ex-situ διατήρησης στο νησί αυτό (προσαρμογή του φυτωρίου και παραγωγή φυτών από σπόρους), διαθέτοντας τους πόρους του Βοτανικού Κήπου Viera y Clavijo Canarian.

Το Τμήμα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Τροφικής Κυριαρχίας της Κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων (GOBCAN) είναι υπεύθυνο για το δίκτυο έγκαιρης ανίχνευσης του Diocalandra frumenti με τη χρήση φερομονικών παγίδων, καθώς και για την επικαιροποίηση των περιφερειακών κανονισμών που σχετίζονται με αυτό το είδος παρασίτου και τη διατήρηση του φοίνικα των Καναρίων Νήσων.

Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Ερευνών των Καναρίων Νήσων (ICIA) είναι υπεύθυνο για την έρευνα και τις μελέτες παρακολούθησης του D. frumenti στη Γκραν Κανάρια, καθώς και για την εκτέλεση των απαραίτητων φυτοϋγειονομικών επεμβάσεων και ορισμένων δραστηριοτήτων κατάρτισης σχετικά με το θέμα αυτό. Το Πανεπιστήμιο του Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) πραγματοποιεί δράσεις σχετικά με τον γενετικό χαρακτηρισμό των φυσικών φοινικοειδών και τη μείωση του κινδύνου υβριδισμού με άλλα μη ενδημικά φοινικοειδή. Είναι επίσης υπεύθυνο για την εκπόνηση μελετών σχετικά με τη διατήρηση του εδάφους και την υδρολογία στα επιλεγμένα φοινικοδάση της Γκραν Κανάρια. Η Αντιπροσωπεία Δασικής Πολιτικής στην Κρήτη του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (FPIRC) είναι υπεύθυνη για τις γραφειοκρατικές ρυθμίσεις και αδειοδοτήσεις, καθώς και για τις εργασίες πεδίου στα επιλεγμένα φοινικοδάση στην Κρήτη, μαζί με τις δράσεις ex-situ διατήρησης (προσαρμογή φυτωρίων και παραγωγή φυτών) στο νησί αυτό.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης (UoC) είναι υπεύθυνο για τις βασικές μελέτες σχετικά με τον υβριδισμό και την προσβολή από παράσιτα στην Κρήτη, καθώς και για το σχεδιασμό των σχεδίων διαχείρισης των φυσικών φοινικοειδών του νησιού. Συνεργάζεται επίσης στην προώθηση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στην περιοχή, στις δραστηριότητες παρακολούθησης του έργου και στη μεταφορά των αποτελεσμάτων.

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι υπεύθυνη για διάφορες προπαρασκευαστικές δράσεις και την παρακολούθηση των εργασιών πεδίου στην Κρήτη. Εκτελεί επίσης ένα μεγάλο μέρος των εργασιών διάδοσης, καθώς και συνεργάζεται σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και δικτύωσης στην περιοχή αυτή. Η περιβαλλοντική συμβουλευτική εταιρεία HOMEOTECH υποστηρίζει όλες τις φάσεις του έργου στην Κρήτη, από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την παρακολούθηση των εργασιών πεδίου, μέχρι την παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου, τη μεταφορά των αποτελεσμάτων, την επικοινωνία και τη διάδοση.

Action status

It reflects the percentage of work done since the beginning of the action.